REGULAMIN PRZEWOZÓW

REGULAMIN PRZEWOZÓW

OBOWIAZUJĄCY W FIRMIE

TRANSWAL GRZELAK SPÓŁKA JAWNA

 

DEFINICJE

Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego biletu.

Przewoźnik – wybrana przez Pasażera firma wykonująca przewóz autokarem pasażerów,                                                                       na podstawie licencji na wykonywanie przewozu osób.

Bilet elektroniczny – bilet nabyty i wydrukowany przez klienta za pośrednictwem stron:                                                                                     www.transwal.pl lub e-podróżnik.

Użytkownik – użytkownik portalu korzystający z serwisu w celu zakupu biletu lub złożenia                 

                       zamówienia na rezerwację.

 

 

Przewóz Pasażerów przez firmę

TRANSWAL GRZELAK SPÓŁKA JAWNA

Odbywa się zgodnie z następującymi warunkami:

I. WARUNKI OGÓLNE

 1. Zawarcie umowy przewozu w regularnym przewozie osób wymaga spełnienia przez Podróżnego warunku nabycia biletu na przejazd i udokumentowania Przewoźnikowi przysługujących mu uprawnień do przejazdu ulgowego lub okazania dokumentu uprawniającego do zajęcia miejsca w autobusie bez uiszczenia zapłaty za przejazd.
 2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet lub dokument uprawniający do przejazdu, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu.
 3. Sposób ustalania i wysokość opłat za przewóz osób oraz zakres i warunki realizacji uprawnień do przejazdów ulgowych i bezpłatnych określa stosowana przez firmę TRANSWAL GRZELAK SPÓŁKA JAWNA w Lidzbarku Warmińskim, taryfa i wydane na jej podstawie cenniki oraz właściwe ustawy i rozporządzenia a także zawarte z uprawnionymi organami umowy.
 4. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy a także uprawnionej osobie podczas kontroli w czasie podróży, dokument uprawniający do korzystania z ulgowego przejazdu, z godnie z odpowiednimi przepisami.
 5. Każdy Pasażer może zabrać ze sobą jedno dziecko do lat 4, z zastrzeżeniem, że nie korzysta ono z oddzielnego miejsca do siedzenia.
 6. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone wyłącznie w miejscach określonych w rozkładzie jazdy, na bilecie oraz wskazanych przez kierowcę autobusu.
 7. Pasażer, który nabył bilet w kasie lub za pośrednictwem strony internetowej, zobowiązany jest stawić się na przystanku, co najmniej 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu
 8. Do kontroli biletów oraz dokumentów uprawniających do przejazdów ulgowych, upoważniony jest kierowca oraz inne uprawnione osoby, posiadające ważny identyfikator.
 9. Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, w autokarach nie ma obowiązku przewożenia dzieci w fotelikach ochronnych.
 10. Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie obejmuje tylko sytuacje, które wydarzyć się mogą w trakcie pobytu Pasażera w autokarze. Inne zdarzenia losowe, powodujące szkody Pasażera powstałe poza autokarem, nie są objęte tym ubezpieczeniem.
 11. Wszelkie reklamacje i uwagi związane z wykonaniem umowy przewozu należy kierować:
 • Listownie na adres:

TRANSWAL GRZELAK SPÓŁKA JAWNA

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 33

 • Pocztą elektroniczną na adres:

lidzbark@transwal.pl

Przy zgłoszeniu reklamacji należy: opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz określić sposób rekompensaty. Reklamacja musi być podpisana przez osobę uprawnioną do jej złożenia.
Do reklamacji należy dołączyć bilet lub jego kserokopię, a w przypadku reklamacji dotyczącej bagażu pisemne potwierdzenie jego uszkodzenia lub utraty.

W sytuacjach nagłych lub nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie, Pasażerowie mogą kontaktować się z biurem pod numerem telefonu 693-431-363 lub 515-147-257.

II. BILETY

 1. Bilety miesięczne wydaje się na okres jednego miesiąca kalendarzowego, na określone kursy i relacje. Bilet miesięczny imienny może nabyć każda osoba fizyczna. Osoba uprawniona do korzystania z ulgi na mocy przepisów szczególnych może nabyć bilet miesięczny ulgowy.
 2. Kasy biletowe prowadzą sprzedaż biletów jednorazowych i miesięcznych. Przedsprzedaż biletów prowadzona jest maksymalnie 30 dni planowaną podróżą a w przypadku jednoczesnego nabywania biletu na podróż powrotną, na 30 dni przed tą podróżą.
 3. Pasażer powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu.
 4. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusem i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przejazdu.
 5. Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie.
 6. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
 7. Na miejsce biletów skradzionych lub zagubionych nie będą wystawiane wtórniki.
 8. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiony jest nieważny.
 9. Pasażer zobowiązany jest posiadać przy sobie w czasie korzystania z przejazdu ważny bilet lub dokument uprawniający do przejazdu, a także okazać go na żądanie obsługi autobusu i organów kontroli.
 10. W przypadku stwierdzenia przez uprawnione osoby braku ważnego biletu, zostanie na Pasażera nałożona opłata dodatkowa. Dalsze kontynuowanie jazdy może odbywać się po wykupieniu biletu do miejsca docelowego, a gdy jest to niemożliwe, doliczeniu wartości biletu do opłaty dodatkowej.
 11. W celu złożenia rezerwacji/wykupienia biletu on – line, Użytkownik podaje informacje:
 • Kurs, czyli kierunek podróży
 • Datę podróży
 • Godzinę odjazdu
 • Przystanek początkowy
 • Przystanek końcowy
 • Nazwisko i /lub Imię.

III.REZERWACJE TELEFONICZNE

 1. Rezerwacje można składać pod numerami telefonów podanymi na stronie internetowej Przewoźnika.
 2. Złożona rezerwacja telefoniczna traci swoją ważność na 10 minut przed odjazdem autobusu.
 3. W uzasadnionych okolicznościami przypadkach Przewoźnik zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji (brak wolnych miejsc na dany kurs, zbyt późne złożenie rezerwacji, niestosowanie się do niniejszego Regulaminu).
 4. Podczas telefonicznego rezerwowania miejsca w autokarze, Pasażer zobowiązany jest do podania swojego Nazwiska.
 5. W celu weryfikacji oraz możliwości skontaktowania się z Pasażerem w nagłym przypadku, osoba rezerwująca może zażądać podania numeru telefonu do Pasażera.

IV. BAGAŻ

 1. Kierowcy są odpowiedzialni za umieszczanie bagażu Pasażerów w luku bagażowym.
 2. Firma TRANSWAL przewozi w pomieszczeniach bagażowych jedną sztukę bagażu o sumie wymiarów (długość, wysokość, szerokość) 150 cm na oddającego ten bagaż Pasażera. Bagaże dodatkowe i ponadwymiarowe przewiezione zostaną w miarę możliwości.
 3. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób, by nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 4. Na pokład autobusu można zabrać jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głową Pasażera lub pod fotelem.
 5. Rzeczy wartościowe takie, jak np. elektronika, gotówka, biżuteria itp. Powinny być przewożone w bagażu podręcznym, pod opieką Pasażera.
 6. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie lub uszkodzeniu przewożonej gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, sprzętu elektronicznego oraz rzeczy o wartości naukowej, artystycznej lub kolekcjonerskiej chyba, że rzeczy te przyjął na przechowanie albo szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego zaniedbania Przewoźnika. W przypadku przewozu rzeczy o większej wartości, a w szczególności sprzętu elektronicznego, Pasażer ubezpiecza je we własnym zakresie i zgłasza ten fakt obsłudze w chwili przekazania bagażu do luku bagażowego, wówczas powinien on być oznaczony imieniem i nazwiskiem Pasażera.
 7. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. Przewoźnik odmówi zabrania bagażu niebezpiecznego oraz o nieprzyjemnym zapachu.
 8. Przedmioty pozostawione w autokarze przez zapomnienie lub z innych powodów nie są objęte ochroną  i odpowiedzialnością Przewoźnika.
 9. Jeżeli Pasażer w chwili opuszczenia autokaru stwierdzi brak lub uszkodzenie swojego bagażu, zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie kierowcę.

V. PRZEWOŹNIK

 1. Przewoźnik dołoży wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w odpowiednim czasie, ale z przyczyn niezależnych   od niego, nie może tego zagwarantować.
 2. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, akty wandalizmu i terroru, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym).
 3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 4. Przewoźnik ma prawo nie dopuścić do zajęcia miejsca w autokarze lub odmówić dalszego przewozu bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku, gdy Pasażer:
 • nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu,
 • znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających (np.: narkotyków),
 • znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo lub komfort podróży współpasażerów,

Skutki prawne wymienionych sytuacji ponosi Pasażer. Skorzystanie przez Przewoźnika z uprawnień, o których mowa w tym punkcie nie uprawnia Pasażera do żądania z tego tytułu jakiegokolwiek odszkodowania.

 1. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku, gdy Pasażer nie zgłosi się do autobusu po postoju.
 2. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji, gdy z przyczyn od niego niezależnych będzie to konieczne.

VI. NARUSZENIE PORZĄDKU

 1. W autobusie zabronione jest spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz spożywanie innych środków odurzających.
 2. Zabronione jest zajmowanie miejsc oraz przebywanie w autobusie osób będących pod wpływem alkoholu i innych substancji odurzających.
 3. Zauważenie przez kierowcę lub inna osobę z obsługi faktu, iż Pasażer pali papierosy, spożywa alkohol bądź przyjmuje inne substancje odurzające, jest jednoznaczne z natychmiastowym zakończeniem podróży przez Pasażera.
 4. Radia i inne urządzenia grające, w tym instrumenty grające mogą być używane w trakcie podróży pod warunkiem, że nie są słyszalne przez innych Pasażerów.
 5. Zakazane jest zajmowanie w autobusie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych Pasażerów.
 6. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia autokaru) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 7. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza lub niszczy autokar, jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody. W przypadku, gdy wyrządzenie szkody w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym spowoduje wyłączenie autokaru z eksploatacji, to Pasażer zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowo na rzecz Przewoźnika kary umownej w kwocie 500 PLN za każdy dzień wyłączenia autokaru z eksploatacji. 

VII. PRZEWOŻENIE ZWIERZĄT

 1. Zabrania się przewożenia zwierząt na pokładzie autobusów za wyjątkiem psa przewodnika osoby                                              z niepełnosprawnością lub niewidomej, który musi zostać przewieziony razem z tą osobą.